Thongtinbds247.com Mua bán nhà đất Hà Nội Mua bán nhà đất TPHCM Mua bán nhà đất Hải Phòng Mua bán nhà đất Đà Nẵng Rao vặt nhà đất

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

21/06/2016 11:11

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà đất ở - Kenhbds.vn cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà đất ở để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế.

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà đất ở - Kenhbds.vn cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà đất ở để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày … tháng… năm….

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số.................
 

-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...
-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên.............................................................................

 

Chúng tôi gồm có.


BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diên          : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ          : Giám đốc

Địa chỉ            : ………………

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..

 
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diên          : Nguyễn Văn B

Chức vụ          : Giám đốc

Địa chỉ            : ………………

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..…………………..………………

2.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

3.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

4.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2   Phụ lục hợp đồng được lập thành .... bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....
5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

 

 

Mời bạn download mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà đất ở Tại đây

Gửi bình luận của bạn